עיסוקו קצב

התחיל לעבוד באיטליז בדרך רמתיים פינת הרשות לימים הפך המבנה לבית המועצה/עירייה