בפינת הרחוב המקשר והרצל  מצויה הבאר הראשונה של מגדיאל.
בסוף שנת 1925, נחפרה הבאר הראשונה בעבודת ידיים ובמבצע הנדסי, שהיה כבר שכלול של חפירת בארות.
מגדיאל, לאחר חפירת הבאר נכנסה לעידן חדש, הורחבו שטחי השלחין וניטעו פרדסים ומטעים, תמו ימי ההובלות של מים בפחים העמוסים על חמורים, מאז נחפרו בארות נוספות ונקנו מגדלי מים, כמו אלה המצויים ברחוב האהבה.

(קדמון יצחק, "אתרים בצעדת 2000", חדשות הוד השרון, 8.9.00)

נמצא ברחוב הרצל